خدمات چاپ کتاب نشر ماهريس به شماره پروانه 13639

 
چاپ كتاب شما با كم ترين هزينه وبالاترين كيفيت به صورت ديجيتال و افست                      

پذيرفتن توزيع كتاب در كتابفروشي ها ي تهران و شهرستان


مدير مسئول: مهندس مجيد بدركوهي

021-66482150
 
1:حروفجيني


2:دريافت فيپا

3:دريافت مجوز

4:طراحي جلد

5: انوع چاپ

6: همسو با برند هاي نشر ايران