مشخصات کتاب

من كودك من

توضیحات کتاب
كتاب من كودك من/ خودشناسي به كمك احياء رشد و بالندگي كودك درون : در اين كتاب نويسنده تمام توجه خود را به پرداختن به دوران كودكي و تجزيه و تحليل رويدادهاي آن زمان معطوف داشته و قصد دارد كه از اين طريق ما را در شناخت واقعيت وجودمان ياري كند.