مشخصات کتاب

معجزه تشويق

توضیحات کتاب
كتاب معجزه تشويق / چگونه حس اعتماد به نفس فرزندانمان را بالا ببريم : تنبيه، سرزنشو تحقير راه گشاي مسائل نيست. بدرفتاري، تنبلي، اعمال ناسالم فرزندان ما نشانگاني هستند براي هشدار دادن به پدر و مادرها. آنها زنگ خطرهايي هستند براي آن كه ما را بيدار و هوشيار سازند كه تا دير نشده دست به كار شويم. ....