مشخصات کتاب

توصيه هاي جادويي13/بازاريابي شبكه اي به زبان ساده/ش/نسل نو انديش

بازاريابي شبكه اي به زبان ساده

توضیحات کتاب
بازاريابي شبكه اي به زبان ساده/ -در صورتي مي توانيد به هر آنچه در زندگي مي خواهيد برسيد كه به ديگران كمك كنيد به آنچه مي خواهند برسند. - با مشتري طوري رفتار كنيد كه گويي قرار است او مهم ترين و بهترين مشتري شما باشد ....