مشخصات کتاب

میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک/ش/نی

میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک

توضیحات کتاب
کتاب ميشل فوکو فراسوي ساختگرايي و هرمنوتيک : نقدي بي نقص به انديشه هاي فوکو توسط اساتيد دانشگاه کاليفرنيا ؛ کتاب ديوانگي و تمدن با توصيفي درباره طرد و حبس جذاميان در شبکه گسترده اي از مراکز نگهداري جذاميان که در طي قرون ميانه در حواشي شهرهاي اروپا پراکنده بودند ؛ آغاز مي شود ......