مشخصات کتاب

گزيده آثار ژازه تباتبايي جلد 1

توضیحات کتاب
كتاب گزيده آثار ژازه تباتبايي/ جلد اول/ ژازه تباتبايي هنرمندي مضمون گراست. غالب ابلوها و تنديس هاي او از فرهنگ مردم كشورش الهام يافته است. تاثير فضاي افسانه ها و آداب آييني مردم در بيش تر كارهاي او مشهود است؛ تاثيري ماندگار از دوره كودكي. با نگاه به كارهاي ژازه گنجينه اي از شعر هاي عاميانه، ضرب المثل ها، متل ها، افسانه ها و اساطير ايراني باز مي يابيم؛ ساختار آشنا با مضموني بومي.