مشخصات کتاب

عزيمت به تهران/ش/مهرگان خرد

عزيمت به تهران

توضیحات کتاب
كتاب عزيمت به تهران/ كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي كاخ سفيد دريافت كه رابطه با ايران مي تواند مزاياي تاكتيكي داشته باشد. اگرچه خاتمي كه آن موقع دور دوم رياست جمهوري اش بود را به عنوان شخصيتي «گورباچف مانند» مي ديد كه ندانسته مسير سقوط جمهوري اسلامي را هموار مي كند.