مشخصات کتاب

تاريخ هنر ايران 4/ش/هنر هندو ايراني/مولي

تاريخ هنر ايران 4 (هنر هندو ايراني)

توضیحات کتاب
كتاب تاريخ هنر ايران 4 (هنر هند و ايراني _ هند و اسلامي)/ با انتشار هنر ايراني _ بودايي، عناصري از حالت و جامه، ماخوذ از هنر ساسانيان ايران، در آسياي مركزي رواج يافت. برخي از اين جزئيات در خود هند يعني در آجانتا ظاهر شد.