مشخصات کتاب

تاريخ روضه الصفا ج 8

توضیحات کتاب
كتاب تاريخ روضه الصفا (جلد هشتم)/ اين كتاب درباره مغولان، چوپانيان، ايلكانيان، سربداران مي باشد.