مشخصات کتاب

نظريه در حاشيه/ش/بان

نظريه در حاشيه

توضیحات کتاب
نظريه در حاشيه:مطا لعه ي ادبيات قرن نوزدهم بر يتانيا بدون به ياد داشتن اين نكنه ممكن نخواهد بود كه امپريا ليسم كه رسالت اجتماعي انگلستان انگاشته مي شد بخش عمده اي از باز نمايي فرهنگي انگستان به انگليسي ها بود بنابراين نقش ادبيات را در توليد باز نمايي فرهنگي نبايد ناديده گرفت