مشخصات کتاب

تختخوابت را مرتب كن/ش/كوله پشتي

تختخوابت را مرتب كن

توضیحات کتاب
كتاب تختخواب را مرتب كن/ روز هفدهم 2014 افتخار داشتم كه در جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشگاه تگزاس در آستين سخنراني كنم. اگر چه خودم هم از همين دانشگاه فارغ التحصيل شده بودم، اما نگران بودم كه سخنان يك ژنرال جنگي كه عمرش را در جنگ سپري كرده خيلي مورد استقبال دانشجويان كالج قرار نگيرد.