مشخصات کتاب

كيش گنوسي/ش/اديان و مذاهب

كيش گنوسي

توضیحات کتاب
كتاب كيش گنوسي/ اين كتاب مطالعه اي گسترده و جامع در باب بدعت گذاران گنوسي است كه ادبيات، زبان نمادين و اصول اعتقادي آن را بر اساس منابع دست اول توصيف مي كند و حاصل قلم دانشمند برجسته اي در اين حوزه است. در نسخه جلد كاغذي اين كتاب كلاسيك، بخش جديدي به نام "كشفيات جديد در موضوع گنوسيه" و ديباچه اي به نام "گنوسيه، اگزيستانسياليسم و نيهيليسم" وجود دارد.