مشخصات کتاب

حماسه بهمن شاه نامه

توضیحات کتاب
كتاب حماسه بهمن شاه نامه/ادامه روايت داراب نامه، مجل چهارم : بهمن شاه بن فيروزشاه پس از جدايي از پدر و سرگرداني در جزاير و مقابله با ديوان، شيران، جادوگران و دشمنان و كمك به شاهانه ي پري، به وصال خورشيدچهر مي رسد و كمي بعد در غيبت بهمن شاه، اشك خسروان زاده مي شود. پس از آن، اشك خسروان توسط عياران ربوده شده و مدتي را پريشان در اسارات به سر مي برد و در اين بين به سروقامت، شاهدخت شمارق شاه دل مي بازد ....