مشخصات کتاب

روش تحقيق روايت پژوهي/ش/انديشه احسان

روش تحقيق روايت پژوهي

توضیحات کتاب
كتاب روش تحقيق روايت پژوهي/ استفاده از داستان تجارب انسان براي خلق دانش، اغلب مورد غفلت قرار گرفته است. با خواندن اين كتاب شما با يكي از رهيافت هاي جديد پژوهشي مبتني بر داستان هايي از تجارب انسان آشنا مي شويد و متوجه خواهيد شد كه چگونه از روايت پژوهشي براي طراحي و اجراي يك پژوهش در عمل استفاده نماييد. استفاده از داستان و روايت در پژوهش به سبب ماهيت آن به اين معنا است كه فهم و دانش منحصر به فرد و عميق تري در اختيار محقق و خوانندگان قرار خواهد گرفت.