مشخصات کتاب

در لباس مرجعيت

توضیحات کتاب
كتاب در لباس مرجعيت/ به پيروزي از ايشان در مبارزه علي رژيم شاه شركت كرد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي از جمله رهبران و به عنوان نفر دوم نظام شناخته مي شد؛ سپس مسئوليت هاي بسياري را در كشور بر عهده گرفت و پس از آن با راي خبرگان رهبري به عنوان رهبر آينده نظام تعيين شد.