مشخصات کتاب

الگو و برش به روش متري/لباس زنانه/رحلي/ش/قطره

الگو و برش به روش متري

توضیحات کتاب