مشخصات کتاب

انسان و هويت اجتماعي

توضیحات کتاب
كتاب انسان و هويت اجتماعي/ از نظر استاد مطهري غرور و تبختر عامل مهمي در زوال انسان ها است و بالتبع جلمعه نيز از اين ناحيه دچار آسيب جدي مي شود. افراد مغرور احساس تعلقشان دروني و معطوف به خود مي شود، در نتيجه هويت خود را در راستاي هويت جمعي در نظر نمي گيرند.