مشخصات کتاب

ترلان/ش/مركز

ترلان

توضیحات کتاب
ترلان سرش را تكان مي دهد. به همين سادگي كلمات محكم و آشناي زندگي اش بي مصرف شده بودند. به درد نوشتن انشاي سوزناك مي خوردند ولي به كار توضيح زندگي جديدش نمي آمدند. زندگي اش عوض شده بود و كلماتش نه.