مشخصات کتاب

مطهري و اقتصاد/ش/بنياد مطهري

مطهري و اقتصاد

توضیحات کتاب
كتاب مطهري و اقتصاد : شهيد مطهري معتقد است درآمد مشروع از نظر اسلام درآمدي است كه از طرفي محصول فعاليت شخص باشد يا دست كم جنبه استثمار نداشته باشد، و از طرف ديگر از لحاظ مصرفقابليت مصرف شدن مشروع و مفيد را داشته باشد ....