مشخصات کتاب

فهرست كتابخانه شخصي استاد مرتضي مطهري/ش/بنياد مطهري

فهرست كتابخانه شخصي استاد مرتضي مطهري

توضیحات کتاب
كتاب فهرست كتابخانه شخصي استاد مرتضي مطهري/ استاد ده ها دفتر از دوران طلبگي و پس از آن داشتند كه در يكي از آنها فهرست كتب خود در سن 25 سالگي را ثبت كرده اند. اين فهرست بخش اول و البته كوتاه كتاب حاضر را تشكيل مي دهد. بخش دوم و اصلي كتاب فهرست كتاب خانه شخصي استاد شهيد مطهري است كه حاوي مشخصات كتاب شناختي كتب استاد در زمان شهادت است.