مشخصات کتاب

خاطره هاي جنگ انقلابي/ش/گل آذين

خاطره هاي جنگ انقلابي

توضیحات کتاب
كتاب خاطره هاي جنگ انقلابي/ ارنستو چه گوارا/ صبح آن روز شاهد عزيمت گروه پيروزمندي كه سرشار از اندوه با ما وداع مي كرد مانديم. كمك هايك خوئل ايگلسياس و اونياته يك نفر به نام سينه سيو و بيلو آكونيا كه ميل داشت بماند تا به عموي زخمي اش برسد همراه ما ماندند.