مشخصات کتاب

خوارج و داعش/ش/بنياد مطهري

خوارج و داعش

توضیحات کتاب
كتاب خوارج و داعش : گروه تروريستي داعش علاوه بر جمود و جهالت در ويژگي هاي ديگر نيز با خوارج تشابه دارد و بلكه جلوه جامعي از آن فرقه است. تفصيل سخن را در متن كتاب خواهيد يافت . جنين نيست كه استاد مهطري به منزله متفكري اسلام شناس فقط از منظر علمي و از حيث آسيب شناسي معرفتي به جهل و ناداني خوارج و فرقه هاي مشابه با آن ها پرداخته باشد.