مشخصات کتاب

اصول كارگرداني نمايش/ش/قطره

اصول كارگرداني نمايش

توضیحات کتاب
كتاب به شش بخش تقسيم شده است كه به كارگردان كمك مي كند، گام به گام از مرحله شناخت اوليه هنري و تحليل نمايشنامه تا اجراي كامل نمايش بر روي صحنه، پيش برود. بخش اول به رابطه هنر و نمايش و نقش كارگردان مي پردازد؛ در بخش دو، اصول پايه اي تحليل متن، فنون بازيگري و رسانه كارگردان مرور مي شود كه ضرورت هايي هستند براي يادگيري بخش سه كه در مورد پنج اصل كارگرداني است يعني تركيب بندي، تصويرسازي، حركت، ريتم و داماتيزه كردن از طريق پانتوميم.