مشخصات کتاب

تاريخ جنون/ش/هرمس

تاريخ جنون

توضیحات کتاب
كتاب تاريخ جنون : ديوانگي بشر آن چنان ضروري است كه ديوانه نبودن خود شكل ديگري از ديوانگي است و به اعتقاد من تاريخ اين شكل ديوانگي را بايد در خود ثبط كند