مشخصات کتاب

مجموعه مقالات همايش انديشه هاي فلسفي استاد شهيد مطهري/ش/بنياد مطهري

مجموعه مقالات همايش انديشه هاي فلسفي استاد شهيد مطهري

توضیحات کتاب
كتاب مجموعه مقالات همايش انديشه هاي فلسفي استاد شهيد مطهري/ برهان صديق نامي است كه آن را ابن سينا بر دليلي نهاده كه در نمط چهرم اشارات و تنبيهات كه آخرين يا از آخرين تاليف هاي وي است براي اثبات واجب الوجود مطرح كرده و سابقه اي در آثار ديگران نداشته است.