مشخصات کتاب

استاد مطهري فيلسوف فطرت/ش/بنياد مطهري

استاد مطهري فيلسوف فطرت

توضیحات کتاب
كتاب استاد مطهري فيلسوف فطرت/ چرا ما از اين شيوه عالي قرآن بهره نگيريم و چرا نيازهاي روحي مخاطبان خود را نشناسيم و با ورود در مطالب متنوع هم نياز فكري و هم نياز عاطفي آنها را پاسخ گو نباشيم؟ اگر استاد داستان راستان را نوشت، تصادفي نبود.