مشخصات کتاب

مطهري و فلسفه دين/ش/بنياد مطهري

مطهري و فلسفه دين

توضیحات کتاب
كتاب مطهري و فلسفه دين/ استاد مطهري در مقاله «خورشيد دين هرگز غروب نمي كند»، كه در كتاب امدادهاي غيبي منتشر شده است، به اين پرسش پاسخ مي دهد كه آيا دين اجل و پايان دارد؟ و از پاسخ اين پرسش مي توان ديدگاه ايشان در مورد مسئله قلمرو دين را فهميد.