مشخصات کتاب

ستاره سينما/ش/چشمه

ستاره سينما

توضیحات کتاب
خانم صميمي تازه خوابش برده بود كه به صداي زنگ تلفن از جا پريد. تمام بدنش يكدفعه خيس عرق شد و طرف چپ سينه اش تير كشيد...