مشخصات کتاب

دهليزهاي رستگاري/ش/چشمه

دهليزهاي رستگاري

توضیحات کتاب
در اين كتاب بنيامين به بررسي پروژه ي معرفت شناسانه ي كانت پرداخته و مي كوشد تا راهي براي فراتر رفتن از تجربه ي كانتي پيدا كند. گذشته از اين دغدغه هاي معرفت شناسانه ي بنيامين در پس بسياري از مطالعات ادبي او نيز به چشم مي آيد..