مشخصات کتاب

تاريخ عشق/ش/مركز

تاريخ عشق

توضیحات کتاب
كتاب تاريخ عشق /ترجمه ترانه عليدوستي:لئوپلد گورسكي مردنش را از 18 اوت 1920 آغاز كرد . وقتي راه رفتن مي آموخت مرد . وقتي پاي تخته مي ايستاد مرد . و يك بار هم وقتي سيني بزرگي در دست داشت ...