مشخصات کتاب

تك و تنها در پاريس/ش/نسل نو انديش

تك و تنها در پاريس

توضیحات کتاب
كتاب تك و تنها در پاريس/ آخر هفته اي پر از ماجرا، آزادي، خنده، عشق، دلدادگي و... نل تمام زندگي اش طبق برنامه ريزي قبلي پيش مي رود. او هرگز به پاريس نرفته است، اما وقتي علي رغم قرار و مدارهاي قبلي با نامزدش سرو كله او پيدا نمي شود...