مشخصات کتاب

صلحي كه همه صلح ها را بر باد داد/گ/ماهي

صلحي كه همه صلح ها را بر باد داد

توضیحات کتاب
كتاب صلحي كه همه صلح ها را بر باد داد/ كتاب حاضر تنها به نقش اروپا در تغيير خاورميانه نمي پردازد، بلكه اين تاثير اين دگرگوني در خود اروپا را نيز در بر مي گيرد. گاه خواننده را با خود به دل بيابان هاي شبه جزيره عربستان مي برد و با ماجراجويي هاي لارنس همگام مي كند و گاه از اختلافات و مناقشات دولتمردان اروپايي در پايتخت هايشان پرده بر مي دارد...