مشخصات کتاب

روزي تو خواهي آمد/ش/جهان كتاب

روزي تو خواهي آمد

توضیحات کتاب
كتاب روزي تو خواهي آمد/ پا زديم پاشنه بر پهلو مركب راه كوبيديمو مركب راهوار پرگرفت و در خيابان بندي باغ سبك پا سبكبال به حركت درآمد و دست هايش بخشنده مهربان روي شانه ام بود و شانه هايم زير دست هايش بالنده و توانمند سبك بر گذر گاه تاختيم و وقتي كه به ان دروازهگل آرا رسيديم در گذر از زير طاقي گل هاي سرخ سه چرخه از كف زمين پر گرفت و اين را اين حس را آن آقا هم بهش رسيده بود.