مشخصات کتاب

شورش خراسان/گ/جهان كتاب

شورش خراسان

توضیحات کتاب
كتاب شورش خراسان : كناب حاضر يكي از پيامد هاي بر كنار رضا شاه و فروپاشي تشكيلات انتظامي كشور در جريان وقايع شهريور 1320 بروز آشوب ها و شورش هاي اعتراض آميزي در نقاط مختلف كشور به ويژه مناطق عشايري آن بود. در خراسان نيز صولت السلطنه هزاره توانست با تكيه بر سوابق تاريخي ايل هزاره و همچنين بهره برداري از زمينه مساعدي كه جور و ستم نظام پهلوي برجاي گذاشته بود نه تنها عشاير شرق بلكه خراسان بلكه بسياري از ديگر اقشار مردم را نيز برانگيزد و براي مدت زماني كوتاه در زمستان 1320 بر بخش گسترده اي از خراسان حكمروايي كند.