مشخصات کتاب

بر مزار صادق هدايت/ش/فرهنگ جاويد

بر مزار صادق هدايت

توضیحات کتاب
كتاب بر مزار صادق هدايت (كساني هستند كه از بيست سالگي شروع به جان كندن مي كنند.) اين حرف صادق هدايت است. بزرگ ترين نويسنده ايران نوين، كسي كه درست شرح همين جان كتدن را نوشته است. بدبيني درمان ناپذيري كه او را واداشت تا بعد از يك زندگي دردناك در 1951م./ 1330ش.در پاريس دست به خودكشي بزند، چيزي بيش تر از وجود خود هدايت بود.