مشخصات کتاب

از گمشدگي تا رهايي/ش/گمان

از گمشدگي تا رهايي

توضیحات کتاب
كتاب از گمشدگي تا رهايي:، فروغ در ميان شاعران پس از نيما چهره اي است كه با آثار دوران كمال خود به نگرش و تكنيك ويژه اي دست مي يابد و هر دو رسالت فردي و اجتماعي شاعر واقعي را به انجام مي رساند. او با شناخت واقعيت هاي دورني و بيروني خويش زوال را به مثابه ي دورنمايه ي اصلي آثارش كشف كرد و (خودسرايي) را به مثابه ي مهم ترين ويژگي تكنيك و ساختار شعرش پذيرفت.