مشخصات کتاب

عروسان دوزخي/ش/بوتيمار

عروسان دوزخي

توضیحات کتاب
كتاب عروسان دوزخي، آخرين قاعده بازي/ در قاب روبرو:/ آنجا كه نگاه منجمد/ و تبسم ساكت/ سكوت سرد ديوار را/ به حاشيه مي راند و/ چشم بر نمي دارد از/ هيچ هاي روبرو...