مشخصات کتاب

خيابان بعدي/ش/بوتيمار

خيابان بعدي

توضیحات کتاب
كتاب خيابان بعدي، دلم عزاي زني را گرفته/ كه زير آوار بغض/ ساعت ها تنهايي اش را/ در آلبوم ورق مي زند/ و به پنجره اي فكر مي كند/ تا اثر انگشت گريه هايش را/ از زير پوست ديوارهاي خانه پاك كند...