مشخصات کتاب

چهل معشوق گيسو بلند/ش/بوتيمار

چهل معشوق گيسو بلند

توضیحات کتاب
كتاب چهل معشوق گيسو بلند، و انتظار/ كه از موهاي من بلند تر بود/ و انتظار/ كه از موهاي چهل معشوق بلند تر بود/ لبخند مي زد/ و انتظار/ المثناي چهل زن بود/ گيسو بلند حواس پرت/ كه با دكمه هايش ور مي رفت...