مشخصات کتاب

پنجره از شب بيرون زده است/ش/بوتيمار

پنجره از شب بيرون زده است

توضیحات کتاب
كتاب شب از پنجره بيرون زده است : .... پنجره از شب بيرون زده است .... به دنبال نور .... به آنجا كه گرگ ها ..... آز دندان هاي ما گريخته اند ... .