مشخصات کتاب

رساله درباره آزادي/ش/علمي و فرهنگي

رساله درباره آزادي

توضیحات کتاب
رساله درباره آزادي : يكي از آثار برجسته و عميق جان استوارت ميل، فيلسوف نامدار انگليسي، است. در اين رساله استوارت ميل يكي از پيچيده ترين مفاهيم فلسفي يعني آزادي را مورد مطالعه قرار داده و كوشيده است حدود آزادي فردي و اصول آنرا روشن سازد و رابطه آن را با قدرت و سلطه اجتماع نشان مي دهد ....