مشخصات کتاب

با ياس هاي بعد از ما/ش/بوتيمار

با ياس هاي بعد از ما

توضیحات کتاب
كتاب با ياس هاي بعد از ما : بگو ببارد ..... بشويد مرا ..... جز ياد دوستانم ..... و آن جراحتي كه مي داني، مانده است.