مشخصات کتاب

تصوير توكيو لود نشد

توضیحات کتاب
كتاب تصوير توكيو لود نشد : هايكو در ذهن خواننده تصويري مي نگارد كه معمولا همان مقصود شاعر است. عمده آثار اين مجموعه در قالب كلاسيك و مدرن سروده شذه اند از ميان برندگان و تقدير شدگان كانتست بين المللي ماينيچي هيكو در ژاپن انتخاب و ترجمه شده است.