مشخصات کتاب

دوازده متن باستاني/رحلي/گ/سخن

دوازده متن باستاني

توضیحات کتاب
كتاب دوازده متن باستاني، ايدون گويند كه اندر آن هنگام كه اخت جادو با هفت بيور سپاه به شهر چيستان گزاران شد، آواز در داد كه شهر چيستان گزاران پايكوب پيلان كنم. و به آنجا كه آمد مردماني بخواست كه شان داد فراتر از پانزده سال نبود و چيستان ازشان پرسيد، هر كه نا توان بود به گزاردن او را فراگرفته مي كشت.