مشخصات کتاب

درباره فلسطين/ش/ثالث

درباره فلسطين

توضیحات کتاب
كتاب درباره فلسطين/هر رژيم سياسي مي تواند به يكباره و برق آسا تغيير كند، اما اين قابليت نيز وجود دارد كه تغييرات مورد نظر در دراز مدت و بدون خونريزي انجام پذيرد.