مشخصات کتاب

شرح احوال و نقد و تحليل آثار شيخ فريدالدين عطار نيشابوري/گ/انجمن آثار و مفاخر

شرح احوال و نقد و تحليل آثار شيخ فريدالدين عطار نيشابوري

توضیحات کتاب
كتاب شرح احوال و نقد و تحليل آثار شيخ فريدالدين محمد عطار نيشابوري : اين اثر يك از جامع ترين آثار در باب شناسايي عطار، احوال و آثار او است. خواننده اين كتاب در يك نگاه هم با زندگي عطار آشنا مي شود و هم شرحي، دقيق و كامل از آثار او را به دست خواهد آورد.