خدمات چاپ کتاب نشر ماهريس به شماره پروانه13639


              چاپ كتاب شما با كم ترين هزينه وبالاترين كيفيت به صورت ديجيتال و افست                      

                       و پذيرفتن توزيع كتاب در كتابفروشي ها ي تهران و شهرستان

 
               مدير مسئول: مهندس مجيد بدركوهي
                             021-66482150
 

      1:حروفجيني

     2:دريافت فيپا

    3:دريافت مجوز

    4:طراحي جلد

   5: انوع چاپ

   6:تضمين كيفت

   7: همسو با برند هاي نشر ايران